Czy nasze pieniądze są bezpieczne w sieci?

Każdy z nas kilka razy w tygodniu płaci przez Internet za bilet do kina, zamówiony w sklepie internetowym towar czy opłaca rachunki. Czy zwracamy wtedy uwagę na bezpieczeństwo tych transakcji? Czy wiemy, które elementy i jakie czynności to bezpieczeństwo podnoszą?  Czy mamy świadomość, że podczas każdej transakcji najważniejszy jest unikatowy identyfikator, czyli …numer konta? I wreszcie, czy wiemy co zrobić, gdy już przytrafi się nam to nieszczęście, że skierujemy przelew do niewłaściwego odbiorcy?

 

Wspólnie  z Biurem Rzecznika Finansowego opracowaliśmy scenariusz zajęć pt. „Czy moje pieniądze są bezpieczne w sieci?”, dotyczący bezpieczeństwa transakcji finansowych w Internecie. Celem ogólnym proponowanych zajęć jest rozwinięcie u uczniów i uczennic kompetencji cyfrowych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w sieci, zwłaszcza podczas wykonywania transakcji finansowych on-line, zaznajomienie się z prawami klientów w razie sporu z bankiem związanym np. z nieautoryzowanym dostępem do konta czy karty kredytowej oraz poznanie instytucji pomagających ofiarom wybranych przestępstw o charakterze finansowym w sieci.

 

 

Przed lekcją prowadzący zajęcia powinien zapoznać się z prezentacją multimedialną pt. „Bezpieczeństwo transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie” przygotowaną przez Bartosza Wyżykowskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego oraz załączonymi infografikami. Specjalistycznym źródłem wiedzy w omawianej tematyce powinna być również strona internetowa Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl z umieszczonymi tam infografikami oraz opisami bieżących spraw, którymi zajmuje się Rzecznik.

Tematykę poruszaną na zajęciach można kontynuować zachęcając młodzież, by przeprowadziła z osobami dorosłymi (np. rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, nauczycielami) wywiady na temat bezpieczeństwa transakcji finansowych wykonywanych za pośrednictwem Internetu. Ich celem powinno być uzyskanie odpowiedzi na przykładowe pytania dot. wiedzy na temat bezpieczeństwa wykonywanych powszechnie finansowych transakcji w Internecie.

Autorem scenariusza jest współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej w obszarze edukacji medialnej dr Łukasz Tomczyk. Materiał można wykorzystać na lekcji podstaw przedsiębiorczości i informatyki w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Materiał powstał przy współpracy
Centrum Eduakcji Obywatelskiej
i Rzecznika Finansowego.

 

Źródło infografik dot. działalności Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl
Autorka grafik dot. phisingu: Daria Żukowska
Autor scenariusza: dr Łukasz Tomczyk