Dbam o przyszłość - Rekrutacja zakończona.

 

Program Dbam o przyszłość cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że rekrutacja do projektu została zamknięta przed czasem z powodu wyczerpania się miejsc. Bardzo się cieszymy, że tyle szkół uznało program za interesujący i przesłało do nas swoje zgłoszenie. Listę szkół przyjętych do programu ogłosimy po rozpoczęciu się roku szkolnego 2017-18, na  początku września. Już wkrótce wolontariusze i wolontariuszki firmy AXA ruszą w Polskę i poprowadzą dla młodzieży warsztaty, których celem jest przygotowanie uczniów i uczennic do podejmowania w przyszłości optymalnych decyzji i wyborów, nie tylko finansowych.

Nowy rok szkolny zapowiada się ciekawie! Liczymy na waszą pomysłowość.

Zespół programu

 

 

Co będziemy robić w programie Dbam o przyszłość?

Program praktycznej edukacji ekonomicznej Dbam o przyszłość kierujemy do uczniów i uczennic w wieku 15-17 lat, mając nadzieję, że młodzi ludzie wyposażeni w podstawową wiedzę o sposobach przeciwdziałania różnym ryzykom (w tym o ubezpieczeniach i inwestycjach) oraz umiejętności ich analizy i doboru adekwatnie do osobistych sytuacji będą podejmowali odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywali świadomych wyborów finansowych. 

 

W programie Dbam o przyszłość oferujemy:

W  KAŻDEJ SZKOLE (wariant podstawowy)

 • dwugodzinna lekcja o finansach
 • strona internetowa i FB
 • materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia

W  WYBRANYCH SZKOŁACH ( wariant rozszerzony)

 • możliwość realizacji przez zainteresowanych uczniów miniprojektów o tematyce nawiązującej do tej, poruszanej podczas lekcji.
 • bezpośrednia mentora opieka przy realizacji miniprojektów
 • dodatkowe zajęcia o charakterze projektowym z animatorami młodzieżowymi
 • możliwość publikacji dobrych praktyk na stronie CEO
 • udział w gali podsumowującej projekty i spotkania z ekspertami
 • udział w praktycznych warsztatach kształtujących postawy przedsiębiorcze.

 

Jak będzie wyglądać nasza lekcja?

W roku szkolnym 2017/18 wolontariusze i wolontariuszki firmy AXA poprowadzą w szkołach w całej Polsce lekcje o finansach, których celem jest przygotowanie uczniów i uczennic do podejmowania w przyszłości optymalnych decyzji i wyborów finansowych.

Podczas dwóch lekcji młodzież:

 • zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejmowania różnych decyzji finansowych;
 • analizuje i planuje domowe budżety szukając rozwiązań w sytuacji, kiedy potrzeb jest więcej, niż pieniędzy lub gdy pojawią się w planowanych wydatkach nieprzewidziane zmienne,
 • zdobywa wiedzę o sposobach przeciwdziałania różnym ryzykom oraz umiejętności ich analizy i doboru, adekwatnie do osobistych sytuacji
 • współpracuje w grupie, analizuje różne studia przypadków, rozwiązuje problemy

Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne (po 45 minut) z 10 minutową przerwą pomiędzy pierwszą i drugą częścią spotkania. Pierwsza cześć spotkania dotyczy podejmowania różnych decyzji, w tym decyzji finansowych, skutków i konsekwencji tych decyzji lub ich braku oraz wpływu naszych decyzji  na nasze finanse osobiste. Podczas drugiej części spotkania prowadzący spotkanie koncentruje się na zagadnieniach związanych z ryzykami, które nam towarzyszą w codziennym życiu (z odwołaniem do doświadczeń własnych uczniów) oraz sposobami im zapobiegania lub minimalizowania.

Lekcja ma formę warsztatów i odbywa się metodami aktywizującymi młodzież – w trakcie zajęć uczniowie pracują w grupach  i rozwiązują studia przypadków. Spotkanie jest także dla uczniów i uczennic okazją pogłębienia wiedzy, wyjaśnienia wątpliwości oraz zadawania pytań.

Po spotkaniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

 

Na czym polegają projekty uczniowskie w programie? 

Po przeprowadzeniu praktycznych lekcji  o finansach zainteresowani dalszą pracą w programie uczniowie ze szkół, które wybiorą wariant rozszerzony programu, będą realizować zespołowe miniprojekty o tematyce nawiązującej do tej, poruszanej podczas spotkań z wolontariuszami.

 • Projekty realizowane będą są zgodnie z instrukcjami przygotowanymi w programie.  
 • Projekt realizowany jest przez uczniów pracujących w 4-5 osobowych zespołach
 • W szkołach odbędą się dodatkowe  zajęcia z animatorami młodzieżowymi przygotowujące uczniów do pracy metodą projektu.
 • Przygotowujący projekt uczniowie otrzymują także wsparcie online animatorów przez cały czas realizacji projektu.
 • Projekty  uczniowskie kończą się ich prezentacją w szkole (rówieśnicy, rodzice) oraz w sieci (blog, FB, inne narzędzia internetowe).

Ścieżki tematyczne w ramach programu „Dbam o przyszłość” w roku szkolnym 2017/2018:   

Uczestnicy, którzy wyrazili chęć zrealizowania projektu uczniowskiego, będą proszeni o wybranie jednej z trzech ścieżek tematycznych. Projekt powinien zostać zrealizowany w terminie 8 tygodniu (od dnia organizacji zajęć w szkole) przez zespół uczniowski składający się z maksymalnie 10 osób. Szczegóły dotyczące realizacji projektu opublikujemy w przewodniku po projekcie, który ukaże się na naszej stronie w drugiej połowie września 2017 r. Zespoły realizujące projekt zostaną objęte opieką mentora. Terminy zajęć w szkołach zakwalifikowanych do programu będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

1.    NAUCZ innych!
W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstawcie najciekawsze informacje z lekcji prowadzonej przez wolontariusza AXA. Wybór zagadnień, adresatów oraz formę wykonania projektu zostawiamy do wyboru uczniom. Możecie np. zorganizować warsztaty z dziećmi lub rodzicami albo przygotować badanie w społeczności lokalnej.

2.    BĄDŹ BEZPIECZNY!
W ramach tej ścieżki przygotujcie kampanię reklamową dotycząca bezpiecznego zarządzania ryzykiem. Wybór adresatów oraz formę realizacji wybierają uczniowie. Być możecie przygotujecie akcję plakatową, filmik lub wydarzenie?

3.    DBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
Czy zastanawialiście się nad swoją przyszłością? Wraz z Waszym zespołem lub zaproszonymi osobami zorganizujecie spotkanie/warsztaty lub wydarzenie, w trakcie którego wyznaczycie sobie cele na najbliższy rok oraz zaplanujecie działania, które trzeba podjąć, aby je zrealizować. Ponadto w swoich planach uwzględnijcie ryzyka związane nieosiągnięciem waszych zamierzeń (np. nagła choroba, trudna sytuacja materialna).

 

Zakończczenie projektu w Warszawie - Konferencja i warsztaty

Najbardziej aktywnych uczniów i nauczycieli zaprosimy w czerwcu 2018 r. do Warszawy na  konferencję podsumowującą.  Uczniowie i uczennice będą mieli okazję podzielić się efektami swojej pracy, spotkać z ekspertami oraz wezmą udział w praktycznych warsztatach dotyczących zarządzania własnymi zasobami. Dla nauczycieli konferencja będzie okazją do rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz pogłębienia wiedzy w wybranych obszarach.

Program Dbam o przyszłość jest wspólnym przedsięwzięciem CEO oraz firmy AXA.

oprac.MaŚ